Sherman beauty shop employee struck by fleeing robbers - KTEN.com - No One Gets You Closer

Sherman beauty shop employee struck by fleeing robbers